Hoàng Trọng Thủy

Trưởng Văn Phòng

Đặng Trần Anh Thư

Hành chính – Nhân sự

Nguyễn Thị Thu Vân

Kế toán

Nguyễn Hoàng Thanh Thảo

Điều phối viên dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn – Truyền thông

Trần Thị Hiền Thu

Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó

Võ Nhật Anh

Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó

Trần Thị Ngọc Thuỷ

Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó

Trương Thị Ái Vân

Điều phối viên dự án cấp học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó

Lê Thị Nhược Đoan

Điều phối viên dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng
giáo dục mầm non

Nguyễn Trường Giang

Điều phối viên dự án PTCH miễn phí cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Điều phối viên dự án Làm bạn với sách

Vũ Thị Lan Anh

Điều phối viên dự án Làm bạn với sách